Home / اخبار / دستورالعمل خوداظهاری صاحبان مشاغل برای مالیات عملکرد سال 1392 ابلاغ شد

دستورالعمل خوداظهاری صاحبان مشاغل برای مالیات عملکرد سال 1392 ابلاغ شد

تهران – ایرنا – از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل خوداظهاری صاحبان مشاغل موضوع بند های (الف.ب.ج) برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 ابلاغ شد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در این دستورالعمل که از سوی علی عسکری به تمام ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده، آمده است: بنابه اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1392 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب و ج ماده 95 قانون مالیات مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است.

بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم گردد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود.

شرایط خوداظهاری در این دستورالعمل بدین شرح است:

1 – ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR ، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی. ضمنا ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه می باشد.

2 – اظهارنامه مالیاتی شامل ˈترازنامه و حساب سود و زیانˈ برای هر یک از مودیان بند ˈالفˈ،ˈحساب درآمد و هزینهˈبرای هر یک از مودیان بند ˈبˈ و ˈخلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانهˈ برای هریک از مودیان بندˈجˈ ماده 95 قانون مالیات های مستقیم تکمیل، شده باشد.

3 – در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل 40 درصد مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1393 تقسیط و پرداخت گردد. ضمنا مودیان مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR ، بخش پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام نمایند.

4 – مودیان مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی حداکثر تا پایان مردادماه به ادارات امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود و درصورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات مستقیم خواهد بود.

5 – مودیان موضوع بندهای الف و ب موضوع ماده 95 قانون مالیات مستقیم که پرونده آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال 1392 ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوطه قابل بخشودگی نخواهد بود.

6 – اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1392 آنها نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391 از حداقل به شرح زیر کمتر نباشد، با رعایت بندهای 1 تا 3 فوق مشمول خوداظهاری خواهد بود.

** مودیانی که میزان مالیات عملکرد سال 1391 آنان تا مبلغ 000/000/10 ریال می باشد میزان مالیات سال 1392 آنان 4 درصد رشد داشته و 4 درصد نیز برای رسیدگی نمونه گیری می شود.

** مودیانی که میزان مالیات عملکرد سال 1391 آنان از 001/000/10 تا 000/000/30 میلیون ریال می باشد، میزان مالیات سال 1392 آنان 9 درصد رشد داشته و 5 درصد نیز برای رسیدگی نمونه گیری می شود.

** مودیانی که میزان مالیات عملکرد سال 1391 آنان از مبلغ 001/000/30 ریال و بالاتر است میزان مالیات سال 1392 آنان 14 درصد رشد داشته و 8 درصد نیز برای رسیدگی نمونه گیری می شود.

تبصره، مودیانی که پرونده عملکرد سال 1391 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه (حداکثر 31/4/1393) به قطعیت نرسیده باشد، پیش پرداخت موضوع بند 3 فوق حداقل به میزان سی درصد مالیات تشخیصی سال 1391 بوده و مانده بدهی مالیات ابرازی سال 1392 حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری تقسیط خواهد شد.

لازم است مودی و اداره امورمالیاتی مربوطه به گونه ای برنامه ریزی نمایند که مالیات مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری به قطعیت رسیده و به همراه بدهی مالیاتی قطعی شده سنوات گذشته، تا پایان سال 1393 پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شود.

بدیهی است درصورت عدم مراجعه هریک از مودیان برای قطعیت مالیات عملکرد 91 تا پایان شهریورماه سال جاری، مالیات تشخیصی سال 1391 ملاک عمل برای پذیرش شرایط خوداظهاری سال 1392 خواهد بود. مودیان مالیاتی نمونه برای رسیدگی، طبق جدول فوق و با درنظر گرفتن میزان مالیات ابرازی، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت، توسط اداره کل امورمالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد، مشروط بر اینکه در دوسال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشند. اتحادیه هایی که تمایل داشته باشند فهرست اعضاء خارج از طرح خوداظهاری و نمونه انتخابی برای رسیدگی خود را دریافت نمایند، سازمان امورمالیاتی مودیان مالیاتی فهرست مذکور را براساس فایل ارسالی اتحادیه مربوط که شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، کدپستی و نشانی خواهد بود را به اتحادیه مذکور اعلام خواهد نمود.

** سایر شرایط:

7 – با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1392، مودیانی که ظرف 5 سال متوالی (عملکرد سال های 87 تا 1391) مالیات آنها براساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

8 – مودیان ردیفهای 1 تا 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

9 – مودیانی که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات مستقیم خواهند بود.

10 – در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه پس از قبولی اظهارنامه و صدور برگ مالیات قطعی طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مودی فعالیتهایی داشته که درآمد آن را کتمان کرده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

11 – مبنای تشخیص عمده فروشی مودیان، پروانه کسب صادره یا فهرست عمده فروشان که تا پایان 1391 از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امورمالیاتی تسلیم شده باشد، خواهد بود. در مورد آن دسته از مودیانی که فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضا اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1391 تسلیم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی و فعالیت مودی است.

About Maeeshat desk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

15 − دوازده =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top